Benvinguda al nou curs escolar 2008/09
Benvinguts i benvingudes tots i totes a un nou curs escolar,especialment les persones que arribeu per primera vegada a l'Arbre Blanc i que estrenareu amb nosaltres el curs.

Al blog trobareu tot allò que cal per començar a treballar, però si qualsevol cosa no hi és, no dubteu en demanar-la a Jose, Corina o Antonio.
Les programacións didàctiques cal lliurar-les a direcció abans del 1 d'octubre. Cal tindre en compte que primer i segon cicle hauran de fer-les conforme al nou Decret de Curriculo per a l'Educació Primària , i Educació Infantil conforme al Decreto 38/2008 que desenvolupa el curriculo al segon cicle d'Educació Infantil .
Esperem que el curs 2008/2009 siga per a tots, tranquil i profitós .

ADSCRIPCIÓ ALS CICLES 08/09

EDUCACIÓ INFANTIL
I-3A Francesc Pastor
I-3B
I-4A Teresa Quereda
I-4B Natalia Miralles
I-5A Elia Blasco Agulló
I-5B Isidro Domínguez

Mestres de suport: 1.Mila Juan Soler, 2.Mª José Gil Andrés, 3.

Coordinació de cicle: Mila Juan Soler

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

PRIMER CICLE

1erA Julia Menargues
1erB Aurelia Molina

2nA Leandre Iborra
2nB Francisco Segura
2n C Annick Sendra

Jose Mª Matos ( Director)
Mestre/a d'E.F.
Rosa Mª Sala (AL)

Coordinació de cicle:

SEGON CICLE

3erA Vicenta López
3erB Paqui Díaz
4rtA Margarita García
4rtB Marisol Pinilla

Camino. Mestra d'Anglés
Antonio Garcia del Amo. Mestre d'EF (Secretari)
Raquel espín .Mestra de P.T.

Coordinació de cicle

TERCER CICLE
5éA Nicolás Mengual (Encarregat Menjador)
5éB Corina Torregrosa ( Cap d'estudis)
6éA Berta Mª Pastor
6é B Mª José Baña


Lorena Parodi . Mestra de Religió
Pere (Mestre Recoltzament)
Mestre/a de MúsicaCoordinació de cicle

Recordatori de funcionament bàsic


Us recordem alguns aspectes sobre el funcionament del nostre Col·legi.

1. HORARI
Mes de setembre i juny de 9’00h a 13’00h.de dilluns a divendres.
D’octubre a maig l’horari lectiu serà de 9’00 a 12’45h. i 15’30 a 17’00h. excepte els dimecres que serà de 9’00h. a 13’00h.

HORARI DE JUNY I SETEMBRE
MATÍ: 9 a 13 hores
1ra sessió: 9 – 10 h.
2ona sessió: 10 - 11 h.
Esplai: 11 – 11:30 h.
3ra sessió: 11:30 – 12:15 h.
4rta sessió: 12: 15 – 13 H. * Professorat de 9 a 14 hores.HORARI OCTUBRE-MAIG
Matí
1a sessió 9'00h.-10'00
2na sessió 10'00-11'00
Esplai 11'00-11'30
3ra sessió 11'30 -12'45 ( dimecres 11'30-12'15h. 12'15h.-13'00h. Eixida alumnes 13'00h.)
Mestres complementària 12'45-13'30h. ( dimecres 13'00-15'00h. Programa de formació en centres)

VESPRADA (excepte dimecres)
1a sessió 15'30-16'15h.
2na sessió 16'16-17'00 h.

DISTRIBUCIÓ DE LES HORES COMPLEMENTÀRIES DELS MESTRES (Exclusiva)
12'45-13'30

Dilluns ...Reunió de cicles
Dimarts...Atenció a pares
Dimecres...Programa de Formació en Centres (13'00-15'00h.)
Dijous...Claustre
Divendres...COCOPE

2.ENTRADES I EIXIDES


ED. INFANTIL·

 • Festa benvinguda amb pares/mares.
 • Durant el temps necessari entraran en grups per ordre alfabètic.
 • Els/les pares/mares dels/de les alumnes d’Ed. Infantil de 3 i 4 anys podran entrar dins del recinte escolar per a acompanyar als/a les seus/seues fills/filles fins als Edificis C i D d’Infantil.
 • Infantil de 5 anys estarà en l’Edifici B. Les tutores els acompanyaran a l’aula. Entraran després de l’alumnat d’Ed. Primària.
 • Els familiars dels/de les alumnes de 3 i 4 anys poden acompanyar-los a l’entrada i arreplegar-los a l’eixida dels edificis d’Infantil. La resta dels alumnes entraran soles des de la porta principal del Col·legi respectant l’horari establit.

ED. PRIMÀRIA
· Els/les alumnes de 1er i 2on Cicle es col·locaran en la fila .Els tutors i tutores pujaran i baixaran acompanyant al seu grup.
. El tutors romandran amb els xiquets fins que els arrepleguen al col·legi
· Els/les alumnes de 3er Cicle podran entrar sense col·locar-se en fila acompanyats del tutor/a.
· Els/les tutors/res acompanyaran als/a les alumnes a l’aula.
· Els/les pares/mares no podran entrar en el recinte escolar.
· Els/les mestres no tutors/res vigilaran els corredors.

3.PUNTUALITAT

La música és l’indicador d’entrada a les classes, els /les alumnes i mestres hem de estar preparats a la filera del curs abans. La puntualitat és necessària per a que tot funcione.
Aquells/aquelles alumnes que per qualsevol motiu (inclòs consulta mèdica) arriben al col·legi més tard de l’hora establida no podran entrar fins a l’hora de l’esplai ( 11’00-11’30h.) , amb justificant.

4.FALTES D'ASSISTÈNCIA
a) Dels alumnes: L’assistència a classe és obligatòria, per la qual cosa, les faltes d’assistència a classe seràn debidament justificades al tutor/a , responsable del control i seguiment de l’assistència dels alumnes.
A final de cada mes hem d’entregar al Cap d’Estudis una còpia de les llistes d’assistència de l’alumnat, per tal de controlar i fer seguiment de l’absentisme escolar.

b) Dels mestres: Es obligatori sol·licitar permís, per escrit, per a l’absència del Centre en faltes previstes, presentar justificació i omplir el model d’absència o retard. (Models en Secretaria) (DECRET 7/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regulen els permisos i llicències del personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació.)

5.VIGILÀNCIA DE PATI

 • Durant el mes de setembre tots els mestres eixirem a l’hora de l’esplai. No oblidar la neteja del pati. Abans d’eixir que els/les alumnes utilitzen les papereres de les classes.
 • A futbol solament es pot jugar en les pistes i l’alumnat no pot portar balons al Col·legi.
 • A partir del mes d'octubre es lliuraran horaris de vigilància rotatius.
 • En cas de pluja, no funcionaran els torns de vigilància, per la qual cosa, el tutor/a és el/la responsable del seu grup.  RECORDAR

  · Els grups d’alumnes que van de l’Edifici A al B, a l’aula de música, han d’anar acompanyats pel/per la tutor/a i entrar en silenci respectant als que estan en classe.
  · Cada tutor/a tindrà la targeta del seu curs per a la multimpressora,codi per a la fotocopiadora i per imprimir a color.

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

DIMECRES I DIVENDRES 9’00 A 10’00H

Direcció i Secretaria
Administració Menjador
Asociació de mares i Pares d’Alumnes ( AMPA)

TFNO-fax 965 95 30 87
e-mail 03012104@edu.gva.es

INFRAESTRUCTURA DIDÀCTICA

Resum-recordatori dels acords arribats pel claustre del C.P. Arbre Blanc al llarg dels cursos 99/00 i 00/01 , per tal de respondre a la necessitat d’una metodologia comuna i coherent al llarg de tot el procès d’enseyament-aprenentatge que es desenvolupa a l’escola.


PRIMERA. ELABORACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ CONJUNTA DEL CICLE A COMENÇAMENT DE CURS.

Les programacions elaborades per cada cicle d’Infantil i Primària se lliuraran a la Cap d’estudis amb data màxima del 1 d’octubre.

SEGONA. TÈCNIQUES INSTRUMENTALS

PAPER:

INFANTIL full blanc
PRIMÀRIA

Primer cicle
• 1r curs.- Full blanc i pauta Montessori.Full blanc per a l’expressió lliure.
• 2n curs.-Continuar full blanc, llibreta amb dues ratlles. Treballar la lletra lligada i s’aconsella full blanc per a expressió lliure.

Segon i Tercer cicle
• No utilitzar soles full blanc
• Utilitzar quadern quadriculat per a Matemàtiques
• 2n cicle utilitzar quaderns amb dues ratlles
• Full blanc a les àrees de Castellà, Valencià i Coneixement del Medi.
• Puntualment si és necessari, utilitzar plantilla.

S’ha de donar molta importància a la presentació de treballs.

UTENSILI

INFANTIL

3 i 4 anys : retolador gros, cera blana i dura
4 anys tercer trimestre iniciació llapis ( forma triangular)
5 anys retolador prim, llapis normal, pintura de fusta, cera...

PRIMÀRIA

1r curs Llapis, pintura fusta,...
2n curs Introducció del bolígraf a final de curs
3r curs continuació de la introducció progressiva
4rt, 5é i 6é : generalització del bolígraf, tenint en compte sempre la utilització adequada segons matèria.

Bolígraf blau o negre per a escriure. Roig o verd per a títols o correccions.
Bolígraf per a copiar exercicis, fer composicions, dictats, etc
Llapis per contestar exercicis i resoldre problemes.


MATERIAL SOCIALITZAT

Imprescindible en Infantil i Primer cicle de Primària. El segon i tercer cicle,com a mínim Biblioteca d’aula i l’area de Plàstica. A principi de curs s’ha de consensuar en els cicles la quantitat a aportar per cada alumne i així garantir el principi d’igualtat d’oportunitats i de rentabilitat dels recursos.TERCERA. ORGANITZACIÓ DE L'AULA


L’alumnat passa de curs i ha de trobar-se unes referències de projecció i organització de l’aula les quals li ajude en eixe pas.
Tant Infantil com Primària coincidixen en coordinar Projectes de Treball i Racons (EI) –Tallers(EP)

Diferència entre taller i racó:
Racó: L’alumne elegeix.
Taller: Els /les alumnes han passar pels diferents talles i estan a la vista del mestre.
Els tallers plantejats en Primària són: Llenguatge, Matemàtiques, Coneixement del Medi i Plàstica.

QUARTA. PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNAT

L’Eduació en Valors és la dimensió ètica de l’eduació.En l’escola ajudem a construir una personalitat autònoma. Els /les alumnes han d’aprendre i pensar a totes hores que hi ha altres . Fer tot aixó en l’escola és dificil per falta de temps o ganes . És necessari trobar temps. Tot entraria en la transversalitat de les matèries curriculars. Cada grup ha elegir un/a delegat/ada i subdelegat/ada a començament de curs .Al mes de setembre cada curs seleccionarà son les eleccions de representants dels/de les alumnes per al consell Escolar de Centre. Poden votar els/les alumnes de tercer cicle i els/les representants, tres han de ser d’aquest cicle. Tots/totes els /les reporesentants formen el Consell de Delegats.

INFANTIL:; Els/les alumnes fan un cercle al començament de la jornada lectiva i després del pati. Comunicació i resolució de ocnflictes. Assemblea

PRIMÀRIA: fer reunió tutorial o assemblea una sessió a la setmana sobre conflictes no solament d’aula sinó també d’escola.CINQUENA. Llibres de text


Al final de cada curs es farà una revisió dels llibres de text


SISENA. Biblioteca d’Aula


Cada curs/grup ha de disposar d’un expositor de llibres i tindre la seua biblioteca d’aula. Cada any es compren nous llibres els quals es queden a l’aula. Els /les nous/noves alumnes qui arriben aniran completat-la. Els /les mestres de cada cicle( COCOPE) han de coordinar-se per a no comprar els mateixos llibres i consensuar sobre la quantitat de llibres a deixar a l’aula.
Al final de curs cla fer un inventari de llibres de la biblioteca d’aula.


Aquesta proposta de treball serà supceptible de revisió anualment.

Mutxamel, 14 de juny de 2001